Is gender de belangrijkste factor bij het bepalen van de rolpatronen binnen de familie?

Sociologie

Is gender de belangrijkste factor bij het bepalen van de rolpatronen binnen de familie?

Binnen de samenleving wordt traditioneel vaak gedacht dat gender de belangrijkste factor is bij het bepalen van de rolpatronen binnen de familie. Hierbij wordt vanuit gegaan dat mannen worden gezien als kostwinners en dat vrouwen meer zorgtaken op zich nemen. Echter, is dit nog steeds de realiteit in de hedendaagse samenleving?

Uit onderzoek blijkt dat gender nog steeds een belangrijke rol speelt binnen de rolpatronen binnen de familie, maar dat er ook andere factoren zijn die hierbij een rol spelen. Zo blijkt dat de sociaaleconomische status van de familie, het opleidingsniveau van de ouders en de culturele achtergrond van de familie ook van invloed zijn op de rolpatronen binnen de familie.

Binnen gezinnen met een lagere sociaaleconomische status zien we vaak dat de traditionele rolpatronen nog steeds van kracht zijn. Hierbij werkt de man vaak meer (fysiek) zwaar werk en neemt de vrouw meer zorgtaken op zich, zoals het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Het opleidingsniveau van de ouders speelt hier ook een rol in; hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders, hoe vaker er een meer egalitaire verdeling is van de taken binnen het gezin.

In gezinnen met een migratieachtergrond zien we ook andere rolpatronen. Hierbij spelen culturele achtergronden en tradities een belangrijke rol. Zo zien we bijvoorbeeld dat binnen Turkse gezinnen de vrouw vaak meer zorgtaken op zich neemt en dat de man meer de kostwinner is. Binnen Surinaamse gezinnen zien we juist dat de vrouwen vaak meer werken en dat er meer sprake is van een egalitaire verdeling van taken.

Daarnaast zien we ook dat er steeds meer gezinnen zijn waarbij er flexibel wordt omgegaan met de rolpatronen binnen het gezin. Hierbij hebben zowel mannen als vrouwen een baan en worden de taken binnen het gezin gelijkmatiger verdeeld. Ook zien we dat het aantal alleenstaande ouders groeit, waarbij ouders vaak alles alleen moeten regelen. Dit zorgt voor een nog flexibelere rolverdeling.

Kortom, gender speelt nog steeds een belangrijke rol bij het bepalen van de rolpatronen binnen de familie, maar er zijn ook andere factoren die hierbij een rol spelen. Socio-economische status, opleidingsniveau en culturele achtergronden blijken ook grote invloeden te hebben. Het is dan ook belangrijk om niet enkel te kijken naar gender maar naar de volledige context van het gezin.